Al-Imam al-Ghazaliy ; Al-Hujjatul Islam Lautan Luas Yang Tidak Bertepi
Al-Imam al-Ghazali (الإمام الغزالي) merupakan salah satu dari ulama kaum Muslimin yang sangat mumpuni sehingga mendapat gelar dikalangan kaum Muslimin sebagai “HUJJATUL ISLAM (حجةالإسلام)”. Beliau tidak hanya terkenal dikalangan kaum Muslimin bahkan juga dikalangan orang-orang yang diluar Islam. Keilmuannya sangat luas, pengalaman dan keahlianm beliau dibidang Tashawuf dan pendidikan ruhani sudah menjadi ciri-ciri keluasan ilmu beliau. Sementara kitab “IHYA’ ‘ULUMUDDIN (إحياءعلوم الدين)” yang beliau karang telah diakui kehebatan dan keunggulannnya baik oleh sahabat sahabatnya maupun musuh-musuhnya.

Nama lengkap Imam al-Ghazali (disebutkan dalam Siyar A'lam an-Nubala) adalah asy-Syaikh, al-Imam, al-Bahr, al-Hujjatul Islam, U'jubatuz Zaman, Zainuddin, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad ath-Thusiy asy-Syafi'i al-Ghazaliy Shahibut Tashanif wad Dakai Mufrid (الشَّيْخُ، الإِمَامُ، البَحْر، حجَّةُ الإِسْلاَم، أُعجوبَة الزَّمَان، زَيْنُ الدّين، أَبُو حَامِد مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ الطُّوْسِيّ، الشَّافِعِيّ، الغَزَّالِي، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ، وَالذَّكَاءِ المُفرِط). Beliau dilahirkan di desa “Ghazalah”, dikawasan “Thus” yaitu sebuah kota yang berada di Khurasan (sebelah utara Iran). Beliau dilahirkan dari keluarga yang miskin tetapi sangat kuat agamanya. Oleh karena orang tua Imam Ghazali wafat saat beliau masih kecil maka beliau menghadapi berbagai macam kesulitan dan ujian. Kesulitan beliau yang dialami diwaktu kecil dalam menuntut ilmu ini sangat memberikan pengalaman bagi beliau di masa depannya.

Pada awalnya Al-Imam Ghazali belajar di desanya kepada seorang Ulama yang sangat alim yaitu Asy-Syekh Ahmad Ar-Radzakaniy rahimahullah ta’alaa, kemudian beliau belajar ke Jurjan dan berguru kepada Asy-Syekh Abu Nashir Al-Isma’iliy rahimahullah ta’alaa. Setelah dari Jurjan, beliau melanjutkan belajar kota Naisabur dan memberikan perhatian khusus untuk belajar kepada Al-Imam Al-Haramain Al-Jurnaniy rahimahullah ta’alaa. Oleh karena kegigihan dan kepandaian Al-Imam Ghazali, maka Al-Imam Al-Jurjaniy pun memberikan gelar sebagai “BAHRUN MUGHDIQ (بحرمغدق)” yaitu “Lautan Luas Yang Tidak Bertepi”.

Ketika al-Imam al-Haramain ( إمام الحرمين) wafat pada tahun 478 H, maka Aal-Imam al-Ghazali rahimahulla ta’alaa pergi ke Ma’askar dan bertemu dengan a-Wazir Nidham al-Muluk yang sangat menaruh perhatian terhadap keilmuan dan Ulama kaum Muslimin. Setelah al-Wazir Nidham Al-Muluk mengetahui keluasan keilmuan al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali (Bahrun Mughdiq) maka beliau melantiknya sebagai MAHA GURU di “Madarasah An-Nidhamiyah (Perguruan Tinggi an-Nidhamiyah)” Baghdad, sedangkan al-Imam Ghazali waktu itu baru berusia 34 tahun. Itu merupakan salah satu kedudukan yang sangat tinggi dalam dunia Islam pada masa itu dan belum pernah seorang ulama pun yang memegang jabatan tersebut yang masih berusia muda seperi al-Imam Ghazali. Dan dari masa ke masa kedudukan beliau bertambah kuat dan beliau memiliki pengaruh yang sangat besar sehingga penghormatan yang diberikan kepada beliau melebihi penghormatan yang diberikan kepada pihak istana dan pemerintah. Beliau mengajar di perguruan ini kurang lebih 10 tahun. Setelah itu timbul keinginan yang sangat mendesak dalam hati al-Imam Ghazali rahimahullah ta’alaa untuk meninggalkan kedudukan yang sangat tinggi itu, kemudian beliau ber-uzlah dan menyendiri.

Pada tahun 488 H beliau pergi meninggalkan Baghdad dan meninggalkan segala kemewahan, pangkat dan penghormatan untuk selanjutnya beliau mempelajari ilmu Tashawuf dan pensucian jiwa. Pada mulanya beliau pergi ke Damsyiq negeri Syam (Syiria) dan ber-uzlah disana kurang lebih 2 tahun, kemudian pergi menunaikan ibadah Haji ke Mekkah al-Mukarramah, ziarah ke Madinah al-Munawwarah dan ke kota al-Quds (Palestina). Kemudian beliau kembali ke Syiria dan banyak ber-uzlah di Masjid Damsyid (Al-Jami’ Al-Umawiy), disanalah beliau mulai mengarang kitab yang masyhur itu, sampai sekarang ini tempat itu masyhur dengan sebutan “az-Zawwiyah al-Ghazaliyah (الزاويةالغزالية)” yaitu tepatnya berada di sudut belakang sebelah kanan Masjid tersebut.

Al-Imam al-Ghazali (الإمام الغزالي) kemudian pulang ke desa asalnya yaitu “Thus” dan menetap disana kurang lebih 6 tahun. Pada tahun 499 H, beliau diminta oleh Fakhrul Muluk putra dari Nidhamul Muluk supaya beliau mengajar di perguruan tinggi an-Nidhamiyah yang ada di Naisabur. Oleh karena Al-Imam Al-Ghazali (الإمام الغزالي) menyadari bahwa beliau bukan hanya di ciptakan untuk membimbing dirinya sendiri tetapi juga untuk membimbing umat, maka beliau bersedia memenuhi panggilan Fakhrul Muluk untuk mengajar di Perguruan Tinggi An-Nidhamiyah Naisabur tersebut.


Pada tahun 500 H, terjadi pembunuhan terhadap Fakhrul Muluk dan terjadi kekacauan di dalam negeri maka al-Imam al-Ghazali (الإمام الغزالي) rahimahullah memilih untuk pulang ke kampong asalnya yaitu Thus, kemudian beliau mendirikan sebuah Madrasah dan Zawiyah berdekatan dengan kediaman beliau. Majlis pengajian Al-Imam Ghazali hingga diberi nama oleh orang-orang dengan julukan “Majlis 300 Sorban Besar”. Sejak saat itu beliau hanya mengajar disitu dan menghabiskan sisa usianya dengan mengajarkan umat, mengarang dan mendidik murid-muridnya yang datang belajar kepada beliau hingga beliau di panggil untuk menghadap Allah subhanahu wa ta’alaa pada tahun 505 H dan jenazahnya di kebumikan di Thabran (Thus).

Diantara kitab-kitab karangan al-Imam al-Ghazali (الإمام الغزالي) adalah Ihya Ulumuddin, Tahafutul Falasifah, Al-Iqtisad fil I’tiqad, Al-Munqiz Minad Dhalal, Jawahiril Quran, Al-Maqsadul Asna fi Ma’an Asamil Husna, Faisahlut Tariqah bainal Islam waz Zindiqah, Al-Qistasul Mustaqim, Al-Mustazhari, Hujatul Haq, Mufsilul Khilaf, Kimiyaus Sa’adah, Kitabul Basitm, Al-Wasit, Al-Wajiz, Khulasatul Mukhtasar, Yaqutut Ta’wil fi Tafsirit Tanzil (40 jilid), Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Al-Muntahal fi Ilmil Jidal, Mi’yarul Ulum, Al-Maqasid, Al-Madhanun., Misykatul Anwar, Mahkun Nadhar, Tilbisu Iblis, Nasihatul Muluk, Ad-Durarul Fakhirah, Anisul Wahdah.

Imam Ibnu Jauziy menceritakan dari Al-Imam Ahmad (saudara Imam Ghazali) yang menceritakan peristiwa wafatnya Al-Imam Al-Ghazali (الإمام الغزالي) rahimahullah, Imam Ahmad tersebut berkata, setelah terbit fajar di hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 H, saudaraku (Imam Ghazali) berwudlu’, kemudian shalat shubuh, selesai shalat beliau berkata, “Bawakan kemari kain kafanku”, lalu beliau mengambil kain kafannya sambil beliau berkata, “AKU TELAH BERSEDIA DATANG MEMENUHI PANGGILANMU DENGAN KETAATAN DAN KEPATUHAN”, setelah itu beliau berbaring, meluruskan kakinya , menghadap kiblat dan menghembuskan nafas terakhir untuk memenuhi panggilan Rabbnya dengan penuh ketenangan.

Semoga Allah mencurahkan rahmat yang luas kepada beliau dan memberikan keberkahan kepada kita dengan ilmu yang beliau tinggalkan, Amin ya Allah.


Refrensi dari kitab “Hidayatus Salikiyn Fiy Suluk Maslakil Muttaqin” karangan Asy-Syekh Abdush Shamad Al-Falimbaniy rahimahullah ta’alaa, dan buku “SEJARAH DAN KEAGUNGAN MADZHAB SYAFI’I”, karangan KH. Sirajuddin Abbas.